روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/٤/٢٤

مجموعه ای از الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی متفاوت، پویا و گاهاً متعارضی که در راستا و یا در جدال با مجموعه گرایشات برخواسته از ساختار فیزیکی و تکاملی ام بوده و در هر لحظه بسته به اینکه شما چه کسی هستید و در چه موقعیتی از نظر اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی قرار دارم بخشی از این الگوها برجسته تر می شود. با این تعریف طبیعتاً در نظر دیگران یکپارچه تر از آنم که خود می دانم.