روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/٥/۳

همچو پلکانی که خود را به دیواری بلند آویخته

ابتدایت پیش پایم، انتهایت بی نهایت

مهدی فرمانی