روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/۱/٢

روحم را که مچاله کرده ای

هراسم این است مبادا به زباله دان دم دستت پرتش کنی

کسی چه میداند

شاید روزی مشتهای سیاه گره کرده ات را گشودی و سپیدی حظورم را تاب آوردی