روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/٧/٤

راه برگشت در دوستی دشوار، پیچیده و غم انگیزه. برای همین باید در پیش رفتن همواره محتاط بود. در میانه راه گاهی باید ایستاد و راه رفته را مرور کرد و به آینده نظری انداخت.